KookJij

Privacy Policy

KookJij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze Privacy Policy is van toepassing op onze website www.kookjij.nl ("de Website").

KookJij verwerkt persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt slechts in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op de Website wordt aan gebruikers die zich aanmelden voor onze diensten gevraagd de volgende gegevens te verstrekken: e-mailadres (bij het aanmelden voor KookJij), voornaam, achternaam, geslacht, postcode, huisnummer, telefoonnummer. Indien u bepaalde verplicht gestelde gegevens niet verstrekt die noodzakelijk zijn voor het kunnen verlenen van die diensten, kan dit tot gevolg hebben dat wij de desbetreffende diensten niet zullen verlenen.

Persoonsgegevens die door gebruikers van de Website zijn verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
het verlenen en factureren van onze diensten;
het verzenden door KookJij van commerciële boodschappen, waaronder nieuwsbrieven, en het doen van aanbiedingen. Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van deze informatie, kunt u dit aan ons melden door middel van een e-mail aan [email protected].
KookJij kan het gebruikers mogelijk maken om met behulp van hun inloggegevens op andere websites zoals Facebook of Google Plus toegang te krijgen tot de Website en ook kan KookJij het mogelijk maken om gegevens te delen met social media websites van derden, zoals Facebook, Pinterest en Google Plus.

Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op websites van derden, zal de reikwijdte van deze toegang tot persoonsgegevens verschillen per website en zal deze worden bepaald door uw eigen browser instellingen evenals door uw toestemming. Indien u uw account bij een derde website koppelt aan uw KookJij account en u ons toegang geeft tot deze gegevens, stemt u ermee in dat wij gegevens van deze derde websites kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan in overeenstemming met deze Privacy Policy.

KookJij zal persoonsgegevens van gebruikers van de Website niet aan derden verstrekken, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de gebruiker haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het verstrekken is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag, of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien KookJij op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is KookJij niet aansprakelijk voor de daardoor bij de gebruiker ontstane schade. KookJij maakt gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de nieuwsbrieven, met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. KookJij verstrekt geen gegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

KookJij verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

KookJij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Om de dienstverlening op de Website te kunnen afstemmen op de wensen van gebruikers verzamelt KookJij IP-gegevens van gebruikers. Daarnaast worden cookies gebruikt om wachtwoorden, gebruiksnamen en voorkeuren te onthouden. Zowel IP-gegevens als cookies worden uitsluitend op geanonimiseerde wijze verwerkt. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op: https://www.kookjij.nl/cookie-info.

De gebruiker heeft recht op inzage in de persoonsgegevens en kan deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen. Daarnaast kan de gebruiker de verleende toestemming voor het verwerken van zijn persoonsgegevens intrekken. Ook kan de gebruiker de door hem verstrekte gegevens laten overdragen aan de gebruiker zelf of in opdracht van de gebruiker direct aan een andere partij. Dit kan door gebruik te maken van de aan de gebruiker gecommuniceerde link (zoals bij het afmelden voor de nieuwsbrief) of door contact op te nemen met KookJij door middel van een e-mail aan [email protected]. Ook vragen over onze Privacy Policy kunnen aan dit e-mail adres worden gericht. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen gegeven aan voornoemde verzoeken.

Bij verdere groei en ontwikkeling van KookJij kan het voorkomen dat een of meer van de onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval heeft KookJij het recht persoonsgegevens van haar klanten eveneens aan deze derde over te dragen.

KookJij is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving door zusterbedrijven, partners of andere partijen.

Bij het plaatsen van een bestelling of deelname aan een actie, dient de gebruiker er zorg voor te dragen dat zijn gegevens waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot zijn e-mail adres, adresgegevens en betalingsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de gebruiker dat hij wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te maken van de Website.

KookJij heeft binnen alle redelijkheid passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om verlies, misbruik of wijziging van de persoonsgegevens van gebruikers in onze database te voorkomen, waaronder firewalls, versleuteling van gegevens en geheimhoudingsplicht van degenen binnen onze organisatie die kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens van de gebruikers van de Websites.

KookJij is te allen tijde gerechtigd deze Privacy Policy te wijzigen. De meest recente versie van de Privacy Policy zal op de Website worden gepubliceerd.

In geval van een klacht over de verwerking van persoonsgegevens kan de gebruiker contact opnemen met KookJij door middel van een e-mail aan [email protected]. De gebruiker heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Versie juni 2019