KookJij

Disclaimer en copyright

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. KookJij is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. KookJij vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in deze website gebruikte broncode berusten bij KookJij en/of haar licentiegevers. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KookJij.


De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden onder vermelding van de bron. KookJij behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat KookJij dit, schriftelijk dan wel via haar Website, bekend heeft gemaakt.
De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

 

Copyright

KookJij respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verwachten dat mensen op KookJij hetzelfde doen. Het is ons beleid om - in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken - de accounts uit te schakelen of te beëindigen van mensen die herhaaldelijk inbreuk maken of herhaaldelijk worden beschuldigd van inbreukmakende auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

Als u een auteursrechteigenaar bent of gemachtigd bent om namens iemand op te treden, kunt u vermeende auteursrechtinbreuken op KookJij melden door het Notice-and-take-down verzoek betreffende vermeende inbreuk in te vullen en deze naar onze aangewezen auteursrechtagent te verzenden.

Wanneer we uw Notice-and-take-down verzoek hebben ontvangen, nemen we alle acties die volgens ons geschikt zijn, inclusief het verwijderen van de gerapporteerde inhoud van KookJij.

Als we inhoud verwijderen in reactie op een Notice-and-take-down verzoek, kunnen we de persoon die deze op KookJij heeft opgeslagen, op de hoogte stellen zodat deze de mogelijkheid heeft om een ​​tegenvordering te verzenden. We kunnen ook een volledig exemplaar van de kennisgeving naar anderen sturen, indien van toepassing.

 

Notice-and-take-down (NTD) verzoek indienen

Als u een Notice-and-take-down verzoek wilt indienen, kunt u dit per email sturen naar [email protected] met de volgende informatie:

1. Geef aan welk auteursrechtelijk beschermd werk naar jouw mening is geschonden. Als u meerdere auteursrechtelijk beschermde werken rapporteert, kunt u een representatieve lijst van die auteursrechtelijk beschermde werken opgeven.
2. Identificeer de inhoud op KookJij waarvan u beweert dat deze inbreuk maakt op uw rechten, inclusief de informatie die wij nodig hebben om ons te helpen deze te vinden, zoals de URL naar de pagina op KookJij.
3. Geef uw postadres, telefoonnummer en e-mailadres op.
4. Neem beide verklaringen op in de tekst van uw kennisgeving:
4.1. "Ik verklaar hierbij dat ik te goeder trouw van mening ben dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal of de verwijzing of link naar dergelijk materiaal niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet (bijvoorbeeld als een redelijk gebruik). "
4.2. "Ik verklaar hierbij dat de informatie in deze kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben of gemachtigd om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of van een exclusief recht onder het auteursrecht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt. "
5. Vermeld uw volledige wettelijke naam en uw elektronische of fysieke handtekening (bijvoorbeeld door uw volledige naam te typen).
6. Als het werk dat u rapporteert een afbeelding is, kunt u ons vragen alle exemplaren van de afbeelding te verwijderen. Vraag ons aan het begin van uw melding om 'alle recepten/pagina's met de afbeelding te verwijderen'. Houd er rekening mee dat we alleen identieke exemplaren van een afbeelding kunnen verwijderen. Als een afbeeldingsbestand is gewijzigd of aangepast, kunnen wij dit niet vinden of te verwijderen.

Opmerking: dit e-mailadres mag alleen worden gebruikt voor klachten over auteursrechten. Als u om een ​​andere reden contact met ons wilt opnemen, gaat u naar ons contact formulier.

 

Versie juni 2019